Home >

b.smart

b.smart

b.smart

10,000฿

Size: 40 x 35 x 20 CM. (WxHxD)

Rollable :
Yes
From :
Thailand
Framed :
Not Framed
Ready to hang :
No
Create Year :
2023
Category Tag

10,000.0฿

Size: 40 x 35 x 20 CM. (WxHxD)
Rollable :
Yes
From :
Thailand
Frame :
Not Framed
Ready to hang :
No
Create Year :
2023
Category Tag
Description

การมองทุกอย่างจากเส้นโดย สนใจผีเสื้อ เพราะมันมีเอกลักษณ์เรื่องของลวดลาย การรับรู้สีจากการมองมันคือสีรุ้ง สีโครงสร้างของปีก และมี4ปีกแบนใหญ่ต่างๆจากแมลงตัวอื่นอยากขับเน้นงานเป็นระบบโครงสร้าง (ปีกจะกระจาย/ตัวจะเป็นปล้อง/ระบบสานแบบระเบีียบนอนตั้ง) การสร้างมิติของงานเป็นรูปลวดลายgeometryด้วยการสานกันหลายระบบในงาน ชิ้นนี้จะเป็นการใช้เส้นที่มีความแบนมาทำให้เกิด รูปแบบมวลที่มีโครงสร้างเป็นปล้อง และเหลี่ยม

Description

การมองทุกอย่างจากเส้นโดย สนใจผีเสื้อ เพราะมันมีเอกลักษณ์เรื่องของลวดลาย การรับรู้สีจากการมองมันคือสีรุ้ง สีโครงสร้างของปีก และมี4ปีกแบนใหญ่ต่างๆจากแมลงตัวอื่นอยากขับเน้นงานเป็นระบบโครงสร้าง (ปีกจะกระจาย/ตัวจะเป็นปล้อง/ระบบสานแบบระเบีียบนอนตั้ง) การสร้างมิติของงานเป็นรูปลวดลายgeometryด้วยการสานกันหลายระบบในงาน ชิ้นนี้จะเป็นการใช้เส้นที่มีความแบนมาทำให้เกิด รูปแบบมวลที่มีโครงสร้างเป็นปล้อง และเหลี่ยม

From the Same Style

Scroll to Top

Login Account

Login or create account
to track your purchase order

Start selling your art
with 333gallery

I'm a Collector

Login or create account
to track your purchase order

I'm an Artist

Start selling your art
with 333gallery

SEND REQUEST
MAKE AN OFFER