fbpx
2
Artwork
1
Follower
1
Following

Chaisaran Tirarakthammakit

Short Biography

ชัยศรัณย์ ติรรักธรรมกิจ

    เกิดเมื่อปี พ.ศ.2544 พำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย

ชัยศรัณย์ ติรรักธรรมกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ภาควิชา วิจิตรศิลป์ สาขาเอกจิตรกรรม ในปี 2566

      หลังจากจบการศึกษามาชัยศรัณย์ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะในโครงการต่างๆ เช่น นิทรรศการ Real World Out Of Home NFT Experiences ที่ฉายผลงานขึ้นบนจอของห้างเซนทรัลเวิรล์ด (2022) , Bangkok NFT Festival (2022) , นิทรรศการกลุ่ม P:Pm Exhibition (2023)

     การสร้างสรรค์ผลงานของชัยศรัณย์ มีแรงบันดาลใจมาจากการตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกวิตกจริตที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้ จึงพยามศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการรักษาบำบัดเพื่อให้ตนเองได้เข้าใจมากขึ้นถึงอาการป่วยของตนเอง  

ผลงานของชัยศรัณย์เป็นดั่งการนำตะกอนความทุกข์ออกมา  โดยจะมุ่งเน้นไปที่การสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ การปล่อยให้ร่างกายตอบโต้กับความรู้สึกนึกคิด ห้วงสภาวะอารมณ์ และการอยู่ในสภาวะจิตใต้สำนึกเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่คั่งค้างอยูในจิตใจ อารมณ์ภายในที่รุนแรงออกมาอย่างซื่อตรง ไม่ผ่านการกลั่นกรองกระบวนการทางความคิด โดยรูปแบบของผลงานจะแสดงออกผ่านความเป็นศิลปะลัทธิสำแดงพลังอารมณ์กึ่งนามธรรม (Abstract-Expressionism Art)

 

Chaisaran Tirarakthammakit

Was born in 2001 from Bangkok, Thailand

     Chaisaran Tirarakthammakit graduated his Bachelor’s from King Mongkut’s Institute of Technology majoring Fine Arts in 2023.

        His journey continues after he was graduated by exhibiting his creative work in various exhibitions. The key exhibitions were Real World Out of Home NFT (2022), Bangkok NFT Festival (2022), and P:PM Exhibition (2023).

The main inspiration from his work came from the depression; the state of mind where he was unable to express what he felt. It led him to do lots of research in theories, therapies, and more in order to have a better understanding on what he has been experiencing and how to express those to others.  Abstract Expressionism Art would be best matched to the style of Chaisaran’s work. To let the body acts towards the abstract feelings on the artwork without any logical thinking, but pure emotions.

 

 

Exhibitions
Video
News
Scroll to Top

Login Account

Login or create account
to track your purchase order

Start selling your art
with 333gallery

I'm a Collector

Login or create account
to track your purchase order

I'm an Artist

Start selling your art
with 333gallery